ПРАВИЛА НА СЪРВЪРИТЕ/RULES FOR THE SERVERS!

Моля, прочетете правилата преди да започнете да използвате системата на ONESHOT.bg

Модератори : Зам. Администратор, Администратор, Модератор

1 мнение Страница 1 от 1

FireFox

Аватар
V.I.P
V.I.P
Мнения: 156
Местоположение: Габрово, България

Мнение от FireFox »
Правила за играчите!


Правило №1: ЗАБРАНЕНО е всякакъв вид обиждане или заяждане! (Играчът бива предупреден и ако продължава, се наказва с gag/ban)
Правило №2: ЗАБРАНЕНО е използването на помощни средства! (Наказанието е ban от 1 ден до 1 седмица без предупреждение!)
Правило №3: ЗАБРАНЕНИ са рекламите и рекламните никове! (Наказанието е gag)
Правило №4: ЗАБРАНЕНО е спаменето и пускането на музика по микрофона! (Играчът бива предупреден и ако продължава, се наказва с gag/ban!)
Правило №5: ЗАБРАНЕНО е да играете със Software Mode! (Наказанието е ban без предупреждение!)
Правило №6: ЗАБРАНЕНО е използването на nick- ове, наподобяващи тези на администраторските или цялостното им копиране, но само в сървъра, където са админи! (Играчът бива предупреден да смени nickname- а, ако не го направи, наказанието е ban!)
Правило №7: ЗАБРАНЕН е "teamflash" (Играчът бива предупреден и при повторно нарушение, бива наказан с ban за 5 мин!)
Правило №8: ЗАБРАНЕНОе оставането afk по време на игра! Ако ще сте afk за малко, преминете Spectator (Стига отсъствието Ви наистина да е краткосрочно!)
* Срока на бан при нарушение на правилата е по усмотрение на админа! Ако мислите, че някой от админите Ви е наказал несправедливо, можете да пуснете оплакване във форума, като предоставите някакъв вид доказателство, за предпочитане демо от въпросната случка. Не се опитвайте да измамите, защото банът Ви ще бъде удължен!


Rules for the players!


Rule №1: NEVER any kind of insulting or nagging! (Players are warned and punished if it continues with gag / ban)
Rule №2: Do not use aids! (Punishment was ban from 1 day to 1 week without warning)
Rule №3: Prohibited advertising and promotional nicknames! (Punishment is gag)
Rule №4: NEVER spamming and introduction music microphone! (The player is warned and if it continues to be punished gag / ban)
Rule №5: It is forbidden to play with Software Mode! (Punishment was ban without warning)
Rule №6: Do not use nicknames, like those of the administrator or their overall copy, but only on the server where admins! (Players are warned to change nick if not it is punishment ban!)
Rule №7: It is forbidden "teamflash" (Players are warned and repeated offense punished with a ban for 5 minutes.)
Rule №8: NEVER stay afk during the game! If you are afk for a while, go spectator (Provided your absence is really short!)
* The term of the ban in violation of the rules is at the discretion of the admin! If you think one of your admins punished unfairly, you can drop a complaint in the forum by providing a demo/picture of that incident. Do not attempt to fraud because the ban will be extended !!

Правила за админите!


Правило №1: АДМИНЪТ има право да банва, само ако е сигурен, че играчът нарушава правилата по някакъв начин!
Правило №2: АДМИНЪТ трябва да прекарва повече време в сървъра. При отсъствие над 10 дни без предварително предупреждение, правата ще се премахват!
Правило №3: АДМИНЪТ няма право да предоставя паролата си за достъп на трето лице! Наказва се с премахване на права и pernament бан!
Правило №4: АДМИНЪТ е ДЛЪЖЕН да реагира на всеки зов за помощ от страна на играчите,да следи за нарушения и следователно да наказва!
Правило №5: АДМИНЪТ няма право на своеволия и злоупотреба с дадените му права! Наказва се с премахване на правата!
Правило №6: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише реална причина за последвалото наказание! При нарушение следва предупреждение, а при второ - премахване на правата!
Правило №7: АДМИНЪТ няма право да KICK-ва играчи, освен ако не са АFK при пълен сървър (32/32). Когато сървърът не е пълен, те трябва да бъдат премествани в SPECTATORS! Забранени са също така SLAP и SLAY без реална причина! При нарушение на някое от изброените правила, ще последва предупреждение ,при второ нарушение - премахване на правата!
Правило №8: АДМИНЪТ няма право да използва SPEECH MENU и HUD съобщения с цел спам, наказва се с преупреждение и отнемане на flag!
Правило №9: Аболютно ЗАБРАНЕНО е Сървър Администратор да обижда, псува или да проявява друг вид некоректност и неуважително държание към играчите! Наказанието, е премахване на права без предупреждение!
Правило №10: АДМИНЪТе ДЛЪЖЕН да спазва всички правила като обикновен играч, и да ги прилага със строгост! Изключения няма да се толерират, дори и ваш приятел да е нарушил правило, вие сте задължен да го накажете!
Правило №11: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е админът да има регистрация във форума и да го посещава често!

Rules for the administrators!


Rule №1: THE ADMIN entitled to Ban only if it is sure that the player breaks the rules in some way!
Rule №2: THE ADMIN need to spend more time on the server. In the absence of more than 10 days without prior notice, the rights will be abolished!
Rule №3: THE ADMIN not grant the access password to a third party! Punished by removing rights and pernament ban!
Rule №4: THE ADMIN is OBLIGED to respond to every call for help from the players, to monitor violations and therefore punished!
Rule №5: THE ADMIN no right to arbitrariness and abuses the rights! Punished by removing rights!
Rule №6: IT IS IMPERATIVE to write real reason for the subsequent punishment! In violation is a warning, while the second - the elimination of rights!
Rule №7: THE ADMIN no right to KICK players unless AFK at full server (32/32). When the server is not full, they should be moved to SPECTATORS! Prohibited are also SLAP and SLAY no real reason! In violation of any of these rules, there will be a warning for the second violation - removing rights!
Rule №8: THE ADMIN may not use SPEECH MENU and HUD messages in order to spam punished with preuprezhdenie and withdrawing flag!
Rule №9 NEVER Server Administrator to insult, curse or to show another kind of unfairness and disrespectful behavior towards players! The penalty is removal of rights without warning!
Rule №10: THE ADMIN must comply with all rules as an ordinary player and apply them with rigor! Exceptions will not be tolerated, even if your friend has broken a rule, you are required to punish him!
Rule №11 MANDATORY is THE ADMIN have registration in the forum and to visit him often!
1 мнение Страница 1 от 1
Обратно към “Правила”